Bis(1-naphthylmethyl) trisulfide

Bis(1-naphthylmethyl) trisulfide