2-Propoxycarbonylmethylenethiouracil

2-Propoxycarbonylmethylenethiouracil