1-methyl-2-({2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethyl}thio)-1H-imidazole

1-methyl-2-({2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethyl}thio)-1H-imidazole