2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazolidin-4-one

2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazolidin-4-one