Methyl [(4-Hydroxypyrimidin-2-yl)thio]acetate

Methyl [(4-Hydroxypyrimidin-2-yl)thio]acetate