2,4-Diethyl-6-(trichloromethyl)-1,3,5,2,4-trioxadiborinane

2,4-Diethyl-6-(trichloromethyl)-1,3,5,2,4-trioxadiborinane