4-Isopropoxycarbonylmethylthiouracil

4-Isopropoxycarbonylmethylthiouracil