2-(Methylthio)-3-(vinylthio)thiophene

2-(Methylthio)-3-(vinylthio)thiophene