Ethyl 2-(2-amino-4-thiazolyl)heptanoate

Ethyl 2-(2-amino-4-thiazolyl)heptanoate