Ethyl 3-amino-3-(2-chlorophenyl)propanoate

Ethyl 3-amino-3-(2-chlorophenyl)propanoate