4-(2-Hydroxyethoxy)-2-methoxyphenol

4-(2-Hydroxyethoxy)-2-methoxyphenol