2-Chloro-4-pyridyl isopropyl ketone

2-Chloro-4-pyridyl isopropyl ketone