[5-(2-Phenylethynyl)-2-furyl](piperidino)methanone

[5-(2-Phenylethynyl)-2-furyl](piperidino)methanone