2H-1,4-Benzoxazin-2-one, 3-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-

2H-1,4-Benzoxazin-2-one, 3-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-