1-(4-chlorophenyl)-2-[2-(trifluoromethyl)imidazolidin-2-yl]ethanone

1-(4-chlorophenyl)-2-[2-(trifluoromethyl)imidazolidin-2-yl]ethanone