Morpholino[5-(2-phenylethynyl)-2-furyl]methanone

Morpholino[5-(2-phenylethynyl)-2-furyl]methanone