1-Chloromethyl-4-(1,1-diethylpropyl)benzene

1-Chloromethyl-4-(1,1-diethylpropyl)benzene