5-(3-Fluoro-4-methoxy-benzylsulfanyl)-1-methyl-1H-tetrazole

5-(3-Fluoro-4-methoxy-benzylsulfanyl)-1-methyl-1H-tetrazole