2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)-1-(4-chlorophenyl)ethanone

2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)-1-(4-chlorophenyl)ethanone