(4-Chlorophenyl)[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone

(4-Chlorophenyl)[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone