(2-Chlorophenyl)(indolin-1-yl)methanone

(2-Chlorophenyl)(indolin-1-yl)methanone