2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2,6-dichlorobenzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2,6-dichlorobenzoate