4-Chlorobenzoic acid, 3-dodecyl ester

4-Chlorobenzoic acid, 3-dodecyl ester