2-Acetylphenyl 2-chlorobenzoate

2-Acetylphenyl 2-chlorobenzoate