2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 6-[(4-chlorobenzoyl)oxy]-2-naphthoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 6-[(4-chlorobenzoyl)oxy]-2-naphthoate