1-(2-Chlorobenzoyl)-2-methylpiperidine

1-(2-Chlorobenzoyl)-2-methylpiperidine