4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanenitrile

4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanenitrile