Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]-2-(3,4-dimethylanilino)-3,3,3-trifluoropropanoate

Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]-2-(3,4-dimethylanilino)-3,3,3-trifluoropropanoate