Ethyl 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoro-2-[2-(trifluoromethyl)anilino]propanoate

Ethyl 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoro-2-[2-(trifluoromethyl)anilino]propanoate