4-Acetylphenyl 4-chlorobenzoate

4-Acetylphenyl 4-chlorobenzoate