4-Acetylphenyl 2-chlorobenzoate

4-Acetylphenyl 2-chlorobenzoate