2-Acetylphenyl 4-chlorobenzoate

2-Acetylphenyl 4-chlorobenzoate