4-Chlorobenzoic acid, 4-dodecyl ester

4-Chlorobenzoic acid, 4-dodecyl ester