4-(5-Cyano-1H-1,2,3-triazol-4-yl)phenyl 4-chlorobenzoate

4-(5-Cyano-1H-1,2,3-triazol-4-yl)phenyl 4-chlorobenzoate