1-(4-Chlorophenyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanone

1-(4-Chlorophenyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanone