1-Chloro-4-(1,3-dimethyl-3-butenyl)benzene

1-Chloro-4-(1,3-dimethyl-3-butenyl)benzene