Benzothiazole, 4-(1,1-dimethylethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-

Benzothiazole, 4-(1,1-dimethylethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-