2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 3-methoxybenzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 3-methoxybenzoate