2-(4-Chlorophenyl)-5-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazole

2-(4-Chlorophenyl)-5-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazole