2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-chlorobenzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-chlorobenzoate