Ethyl 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-2-(2,4-difluoroanilino)-3,3,3-trifluoropropanoate

Ethyl 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-2-(2,4-difluoroanilino)-3,3,3-trifluoropropanoate