Methyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoate

Methyl 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoate