4-Chloro-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide

4-Chloro-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide