1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methylpiperidine

1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methylpiperidine