Ethyl 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoro-2-(4-fluoroanilino)propanoate

Ethyl 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoro-2-(4-fluoroanilino)propanoate