Ethyl 2-anilino-2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoropropanoate

Ethyl 2-anilino-2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoropropanoate