4-Chloro-N-(1-phenylethyl)benzamide

4-Chloro-N-(1-phenylethyl)benzamide