1-(Bromomethyl)-4-(chloromethyl)benzene

1-(Bromomethyl)-4-(chloromethyl)benzene