2-(4-Chlorophenyl)propanal

2-(4-Chlorophenyl)propanal