2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-furoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-furoate